Psykologer er underlagt de fælles nordiske etikregler. I Danmark administreres etikreglerne af Etiknævnet i Dansk Psykolog Forening, hvortil klager over  autoriserede psykologer kan indgives.


De etiske principper er udformet på en sådan måde, at de fremmer refleksion over etiske dilemmaer og er organiseret i fire hovedprincipper:

  • Respekt for klientens rettigheder og værdighed
  • Kompetence
  • Ansvar
  • Integritet

Principperne er udformet i den hensigt, at de skal:

  • Tjene som støtte for nordiske psykologer ved stillingtagen til etiske spørgsmål.
  • Beskytte klienter mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig intervention.
  • Anvise normer for etisk og fagligt forsvarligt samspil mellem psykologer og andre faggrupper.
  • Være et grundlag for, at tilliden til psykologfaglig professionsudøvelse opretholdes.
  • Tjene som grundlag for at udarbejde fagetiske retningslinier og råd inden for specielle område.

Tavshedspligt

Psykologen har tavshedspligt. Det betyder, at psykologen hverken må videregive, hvad der bliver betroet eller hvem, der betror sig.

Autoriserede psykologer har ifølge lov om psykologer pligt til at føre journal. Styrelsen for patientsikkerhed og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 813, 1994, af lov om journalføring for psykologer.

Oplysningerne herfra må kun videregives til andre, hvis der foreligger tilladelse eller samtykke fra den person, som psykologen har talt med. Optegnelserne er en sikkerhed for både klient og psykolog.

Klinikkens håndtering af personoplysninger er endvidere i overensstemmelse med grundprincipperne i EU´s Persondatabeskyttelsesforordning; General Data Protection Regulation/ GDPR, som trådte i kraft d. 25 maj 2018.